جزوات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرشگری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.

نام درسقیمت
توانمندسازی اجتماعات محلی - ارشد - دکتر نصیری - 8849 85,200 تومان
8848 - مبلمان شهری (مسائل و چالش ها) - دکتر نصیری 174,000 تومان
بررسی مسائل اجتماعی - دکتر حلاج زاده - گروه گردشکری- 825 84,000 تومان
804 - سیاست های فضایی در برنامه ریزی شهری - دکتر نصیری 78,000 تومان
توسعه پایدار کشاورزی- دکتر محمودی - 8833 70,800 تومان
جزوه عملی برنامه ریزی شهری-استاد عفتی - 8844 21,600 تومان
مبانی جامعه شناسی گردشگری - دکتر معصومی راد - 8843 25,000 تومان
مدیریت شهری-دکتر شکرگزار-803 135,000 تومان
کد 8831 - ارزیابی سیاستهای مسکن و بازآفرینی شهری در ایران - دکتر شکرگزار 115,200 تومان
جغرافیای سیاسی ایران-دکتر شکرگزار-8847 129,600 تومان
فصل اول - مبانی فنی و اجرایی حقوق شهری و منطقه ای در ایران-دکتر شکرگزار-8846 17,000 تومان
حقوق و قوانین برنامه ریزی شهری - دکتر شکرگزار-8845 131,200 تومان
جزوه اقتصاد شهری دکتر شکرگزار-کد8842 102,200 تومان
کد 822- جغرافیای فرهنگی- دکتر محمودی- گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری- گردشگری 120,700 تومان
8841- زبان انگلیسی- دکتر قوامی 40,800 تومان
8840-نظریه و مدلها-دکتر محمودی 74,900 تومان