جزوات رشته حقوق - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.

نام درسقیمت
537-متون حقوقی (1)- دکتر مقدم 27,000 تومان
538-حقوق بین الملل عمومی3- دکتر سبحانی 85,000 تومان
کد 386- حقوق تجارت - دکتر مقدم- گروه حقوق 74,000 تومان
534-متون فقه 3- دکتر شاه ملک پور- گروه حقوق 18,000 تومان
535-آیین دادرسی مدنی -ارشد حقوق خصوصی-دکتر رستمی 71,500 تومان
536-حقوق بین الملل (2)- دکتر سبحانی 69,200 تومان
520- حقوق تجارت 2- دکتر مقدم 178,000 تومان
504-متون حقوقی 2 کارشناسی- دکتر جانی پور 45,400 تومان
533-حقوق تجارت (ارشد)-حقوق خصوصی-دکتر مقدم 69,200 تومان
532-متون حقوقی1-حقوق خصوصی-دوره کارشناسی-دکتر جانی پور 23,999 تومان