جزوات رشته شیمی - دانشکده علوم پایه

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
نام درسقیمت
آز خانم ساکت -شیمی عمومی 2 - 98 108,000 تومان
کد - 78 -شیمی تجزیه در حلال های ناآبی- دکتر آروندتماس بگیرید
کتاب شیمی معدنی 3- جلد اول اکسایش کاهش و شیمی حالت جامد -دکتر عبدالله فلاح شجاعی 122,400 تومان
کتاب شیمی آلی جلد اول - L.G. Wade 120,000 تومان
کد 175 - نانوتکنولوژی دکتر سهراب نژاد 157,600 تومان
کد 96 -شیمی تجزیه 2 - دکتر آروند 152,000 تومان
کد 95 - شیمی تجزیه 3 - دکتر آروند 137,600 تومان
کد77 - شیمی تجزیه 1 - دکتر آروند 136,000 تومان
کد 99 - ریاضی در شیمی -دکتر شکارسرائی 53,600 تومان
کد 93 - آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 -استاد خانم مرادی 34,400 تومان
کد 92 - آز شیمی فیزیک1-استاد فرشته مرادی 34,400 تومان
کد 66 - شیمی فیزیک 2-دکتر قنادزاده 43,200 تومان
کد 91 - حل تمرین شیمی فیزیک آلی-دکتریحیی زاده-فصل 1و2- 25,600 تومان
کد 90 - استریوشیمی-دکتر مامقانی-(دانشجویان دکتری) 192,000 تومان
کد 67 - بیوشیمی-دکتر شاهنگیانتماس بگیرید
کد 72 - آز شیمی معدنی 2تماس بگیرید
کد 70 - زبان تخصصی دکتر تاجیکتماس بگیرید
کد 175 - نانو-دکتر سهراب نژاد 157,600 تومان
کد 66 - شیمی فیزیک 2 دکتر قنادزاده 43,200 تومان
کد 59 شناسایی ترکیبات آلی(آز جداسازی)- 62,400 تومان
کد 85 -شناسایی و تعیین ساختار - دکتر محمدی - قسمت دومتماس بگیرید
کد 84 -شناسایی و تعیین ساختار -دکتر محمدی(ارشد)تماس بگیرید
کد 76 -شيمي تجزيه 2-استاد محمد خواه(رسانایی سنجی یا هدایت سنجی) 56,000 تومان
کد 75 -شيمي نفت 2-دکتر محمديتماس بگیرید
کد 74 - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - دکتر زنجانچی 19,200 تومان
کد 73 -آزشيمي آلي2 خانم هاديان (زيست مولكولي) 17,200 تومان
کد 71 -بازها و اسيدهاي توكلئيك دكترآقامعالي ارشد 40,800 تومان
کد 69 - جزوه هتروسیکل دکتر مامقانی 124,800 تومان
کد 68 -ايمني در ازمايشگاه شيمي دکتر مرادی-دكتر چايبخش 53,600 تومان
کد 65 -كاربرد طيف-دكتر مامقاني(حل تمرين) 120,000 تومان
کد 64 -شيمي رنگ-دكتر محمدي 88,000 تومان
کد 63 -اصول صنايع شيميايي دكتر محمدي 114,400 تومان
کد 62 -نفت-دكتر محمدي 123,200 تومان
کد 61 -آز شیمی عمومی2-خانم ساکت 86,400 تومان
کد 59 -آز جداسازی و شناسایی مواد آلی 62,400 تومان
کد 58 -دستوركارآزشيمي صنعتي دكترمحمدي دكترچاي بخش 73,600 تومان
کد 57 -نانوشیمی دکترآروند -تجزیه 96,800 تومان
کد56 - آز معدني 1 88,000 تومان
کد 54 -آز اصول تصفيه آب 29,600 تومان
کد 53 -دستور کار آِز شیمی عمومی 1 (کلیه رشته ها) 53,600 تومان
کد 52 -دستور کا شیمی الی 2 -رشته شیمی -خانم هادیان 28,600 تومان
کد 51 -دستور کار آز شیمی الی 1 خانم هادیان 36,800 تومان