جزوات رشته شیمی - دانشکده علوم پایه

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
نام درسقیمت
شیمی معدنی 3- جلد اول اکسایش کاهش و شیمی حالت جامد -دکتر عبدالله فلاح شجاعی153,000 تومان
کتاب شیمی آلی جلد اول - L.G. Wade150,000 تومان
کد 175 - نانوتکنولوژی دکتر سهراب نژاد 88,800 تومان
کد 96 -شیمی تجزیه 2 - دکتر آروند 85,200 تومان
کد 95 - شیمی تجزیه 3 - دکتر آروند 78,000 تومان
کد77 - شیمی تجزیه 1 - دکتر آروند 76,800 تومان
کد 99 - ریاضی در شیمی -دکتر شکارسرائی 30,000 تومان
کد 93 - آزمایشگاه شیمی فیزیک 2 -استاد خانم مرادی 19,200 تومان
کد 92 - آز شیمی فیزیک1-استاد فرشته مرادی 19,200 تومان
کد 66 - شیمی فیزیک 2-دکتر قنادزاده 24,000 تومان
کد 91 - حل تمرین شیمی فیزیک آلی-دکتریحیی زاده-فصل 1و2- 14,400 تومان
کد 90 - استریوشیمی-دکتر مامقانی-(دانشجویان دکتری) 108,000 تومان
کد 67 - بیوشیمی-دکتر شاهنگیانتماس بگیرید
کد 72 - آز شیمی معدنی 2 85,200 تومان
کد 70 - زبان تخصصی دکتر تاجیکتماس بگیرید
کد 175 - نانو-دکتر سهراب نژاد 88,800 تومان
کد 66 - شیمی فیزیک 2 دکتر قنادزاده 24,000 تومان
کد 59 شناسایی ترکیبات آلی(آز جداسازی)- 35,000 تومان
کد 85 -شناسایی و تعیین ساختار - دکتر محمدی - قسمت دومتماس بگیرید
کد 84 -شناسایی و تعیین ساختار -دکتر محمدی(ارشد)تماس بگیرید
کد 76 -شيمي تجزيه 2-استاد محمد خواه(رسانایی سنجی یا هدایت سنجی) 31,200 تومان
کد 75 -شيمي نفت 2-دکتر محمديتماس بگیرید
کد 74 - آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی - دکتر زنجانچی 10,800 تومان
کد 73 -آزشيمي آلي2 خانم هاديان (زيست مولكولي) 9,500 تومان
کد 71 -بازها و اسيدهاي توكلئيك دكترآقامعالي ارشد 22,800 تومان
کد 69 - جزوه هتروسیکل دکتر مامقانی 7,800 تومان
کد 68 -ايمني در ازمايشگاه شيمي دکتر مرادی-دكتر چايبخش 30,000 تومان
کد 65 -كاربرد طيف-دكتر مامقاني(حل تمرين) 68,500 تومان
کد 64 -شيمي رنگ-دكتر محمدي 51,000 تومان
کد 63 -اصول صنايع شيميايي دكتر محمدي 64,500 تومان
کد 62 -نفت-دكتر محمدي 69,500 تومان
کد 61 -آز شیمی عمومی2-خانم ساکت 48,000 تومان
کد 59 -آز جداسازی و شناسایی مواد آلی 35,000 تومان
کد 58 -دستوركارآزشيمي صنعتي دكترمحمدي دكترچاي بخش 40,800 تومان
کد 57 -نانوشیمی دکترآروند -تجزیه 54,000 تومان
کد56 - آز معدني 1 49,200 تومان
کد 54 -آز اصول تصفيه آب 16,800 تومان
کد 53 -دستور کار آِز شیمی عمومی 1 (کلیه رشته ها) 30,000 تومان
کد 52 -دستور کا شیمی الی 2 -رشته شیمی -خانم هادیان 15,500 تومان
کد 51 -دستور کار آز شیمی الی 1 خانم هادیان 20,400 تومان