جزوات رشته علوم تربیتی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.
 

نام درسقیمت
جزوۀ فارسی عمومی گروه علوم تربیتی استاد مژدهیتماس بگیرید
677- تعلیم و تربیت اسلامی- دکتر کریمی 44,000 تومان
679- سازمان دهی خدمات مشاوره و راهنمایی دکتر قربان پور- گروه مشاوره و علوم تربیتی 32,000 تومان
671-سازمان دهی -دکتر قربان پور 39,200 تومان
675-تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه ها و روش ها -دکتر بلند 34,400 تومان
676-آیین زندگی -دکتر رشاد 21,600 تومان
670-آرای تربیتی اندیشمندان مسلمان-دکتر کریمی 52,800 تومان