جزوات رشته معارف اسلامی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بر روی" نام درس "در جدول زیر کلیک کنید.

نام درسقیمت
کد - 778- تحلیل و نقد نثر دوره عباسی 51,000 تومان
کد - 641 -جزوه-گفت-و-شنود-2 - دکتر پور حشمتی 59,500 تومان
640-نحو6-دکتر رجبی 41,000 تومان
1217 - الادب المقارن ادبیات تطبیقی - ارشد - دکتر رجبی 115,600 تومان
606 - متون نظم و نثر انحطاط (مغولی )- دکتر روشنفکر 32,000 تومان
593 - ادبیات تطبیقی-دکتر روشنفکر 90,000 تومان
نظم جاهلی - دکتر دلشاد - 1233 62,500 تومان
1232 - آزمایشگاه 1 - دکتر جمال امیدی 130,500 تومان
1230 - گفت و شنود 3 - دکتر پورحشمتی 83,000 تومان
1231 - گفت و شنود 1 - دکتر دلشاد 109,000 تومان
1229- نگارش 2 - دکتر پورحشمتی 143,000 تومان
تاریخ اندلس- دکتر روشنفکر-573 32,000 تومان
تحلیل و نقد شعر و نثر از آغاز تا پایان دوره اموی - دکتر جهان بخت - 1228 90,000 تومان
آزمایشگاه 2 - دکتر دلشاد - 1227 51,000 تومان
نثر جاهلی اموی - دکتر دلشاد - 1226 28,500 تومان
ادبیات تطبیقی (ارشد ) - دکتر رجبی - 1225 55,500 تومان
قرائت عربی 3 - دکتر بشارت - 83 17,000 تومان
قرائت عربی 4 - دکتر بشاراتی - 82 20,500 تومان
متون نظم دوره ی عباسی -دکتر جهان بخت -1224 78,500 تومان
1223- نگارش 2 - دکتر روشنفکر 137,500 تومان
کد 1222 - تاریخ ادبیات عباسی 1 (بخش 1و2)- دکتر دلشاد 151,000 تومان
کد 1221 - متون تفسیری آیات قرآن -دکتر نجفی 30,500 تومان
نظم دوره اسلامی اموی - استاد خدابخش نژاد - کد 1219 51,000 تومان
متون حدیث و نهج الابلاغه - دکتر مهدی نجفی - کد1218 105,500 تومان
ادبیات داستانی-رشته عربی-استاد دلشاد-660 178,000 تومان
نگارش یک-استاد حامد پورحشمتی-658 88,600 تومان
657-تاریخ ادبیات عباسی 2 و آندلس -استاد دلشاد 99,000 تومان
کد 571 - تاریخ انحطاط- دکتر روشنفکر 71,500 تومان
کد 621 - متون نظم و نثر اندلس_دکتر روشنفکر 28,500 تومان
کد 1214 - ادبیات داستانی ارشد _دکتر روشنفکر _ گروه ادبیات عرب(جدید) 89,500 تومان
گفت و شنود 3- دکتر جهان بخت-6035 117,000 تومان
کد1207- متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی -کارشناسی-دکتر شعبانی 93,000 تومان
کد 1209 - گفت و شنود 1 - دکتر پور حشمتی 103,000 تومان
نگارش 2-دکتر جهانبخت-کد611 31,800 تومان
آزمایشگاه 3- دکتر جهان بخت- کد634 95,500 تومان
کد 645- نحو 7- دکتر رجبی- گروه ادبیات عرب 44,000 تومان
کد 574- روش تحقیق(کارشناسی)- دکتر روشنفکر- گروه ادبیات عرب 27,000 تومان
کد 1216- متون نثر معاصر (1)- دکتر رجبی- گروه ادبیات عربی 66,000 تومان
کد 651- تحلیل و نقد شعر دوره عباسی(ارشد)- دکتر شعبانی- گروه ادبیات عرب 168,000 تومان
کد 1203- ادبیات مقاومت- دکتر شعبانی-گروه ادبیات عرب 185,000 تومان
کد 1215- گفت و شنودمکالمه2_دکتر روشنفکر _ گروه عربی 113,500 تومان
کد 609- نقد ادبی-دکتر رجبی 82,000 تومان
کد 567 - متون نظم معاصر1-کارشناسی -خانم دکتر رخشنده نیا 93,000 تومان
کد 647 - آزمایشگاه 2 - دکتر جهان بخت 174,000 تومان
کد 1208 -تحلیل و نقد متون نثر معاصر- ارشد - دکتر رخشنده نیا 149,500 تومان
کد1201 -النقد الادبی و المدارس الادبیه-ارشد- دکتر رجبی 147,500 تومان
613- تفاسیر ادبی قرآن- دکتر جهانبخت 37,500 تومان
کد 624 - متون نثر عباسی (2)- دکتر شعبانی 150,000 تومان
کد 648 - نگارش 3 - دکتر جهان بخت 107,000 تومان
کد 575 - فن ترجمه - ترجمه از فارسی به عربی - استاد رخشنده نیا 96,500 تومان
کد 644 - تاریخ ادبیات معاصر _دکتر رجبی _ کارشناسی 75,200 تومان
کد 646 - متون نظم عباسی 2 -دکتر شعبانی 76,000 تومان
کد 1213 - انگلیسی تخصصی دکتر روشنفکر _گروه ادبیات عرب(جدید) 37,500 تومان
کد 1212-دراسه فی الصحف و المجلات ( روزنامه مجلات عربی )_ دکتر رخشنده نیا_گروه ادبیات عرب 49,300 تومان
کد جزوه 655-تاریخ ادبیات جاهلی-دکتر دلشاد 106,500 تومان
کد جزوه 652- آزمایشگاه 1 - دکتر جهان بخت - 133,000 تومان
کد جزوه 642- المدرس الادبیه- دکتر رجبی- 71,500 تومان
کد جزوه 612 - تاریخ ادبیات معاصر (ارشد)_دکتر رجبی_ 38,500 تومان
کد جزوه 578- تاریخ ادبیات معاصر عربی(ارشد)-آقای رجبی- 113,500 تومان
کد جزوه 631- علوم بلاغی (3)- دکتر شعبانی- 75,000 تومان
کد جزوه 654 -متون تفسیری -دکتر جهان بخت - 92,500 تومان
کد جزوه 618- متون نثر عباسی 1- دکتر رخشنده نیا- 37,500 تومان
کد جزوه 579-متون نظم معاصر2-کارشناسی-دکتر رخشنده نیا- 72,999 تومان
کد جزوه 603 - متون نظم عباسی 1(جدید)خانم رخشنده نیا- 51,000 تومان
566-متون نظم معاصر-ارشد-دکتر رخشنده نیا 153,000 تومان