استنباط آماری پیشرفته 2-دکتر نادر نعمت الهی-25

60,200 تومان