استنباط آماری پیشرفته 2-دکتر نادر نعمت الهی-25

48,600 تومان