کد 4 -جبر خطی عددی دکتر داود خجسته(چاپ این کتاب به پایان رسیده و به شکل پرینت و جزوه ارائه شده است)

152,500 تومان

صحافی * 

——————————————————