مدیریت تولید و عملیات پیشرفته – دکتر ابراهیم پور -431