کد 12- روش های چندمتغیره پیوسته دکتر نعمت الهی(رشته امار)

45,360 تومان