کد 163 – فیزیک هسته ای 1 دکتر خوشبین فر (پرتوزایی هسته ای)